به تو فکر مي کنم / و دلم پر مي شود از تنهايي / همچون برکه اي / که به تصوير ِ ماه دل بسته است

از کتاب: «سدها خوابِ آب را عمیق می کنند»