آزادی رسانه‌ها در ایران نزدیک به مطلق است.

حقیقت امر:  ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران د رجهان است.