آزادی رسانه‌ها در ایران نزدیک به مطلق است.—محمود احمدی نژاد