حجاب اجباری امروز, نتیجه نا عادلانه و کاملا قابل پیش بینی جمع اضداد بیخبرانه دیروز است...

برگرفته از اینجا...