این نگاره زیبا رو از دوست عزیزم اوا ماریا لندزپرگر خریدم

و در خانه پدر و مادرم موقتا نصب کردم.