قرآن خواندن الهه احمدی قبل از مسابقات تیراندازی المپیک ریو

 

الهه احمدی در رشته خود (تفنگ بادی ۱۰ متر) نفر دهم شد

ماخذ