نتیجه میگیریم: با جیش العدل میشه مذاکره کرد و به توافق رسید اما با جیش الجهل نه!!!