عبدالرحیم کلانتر ضرابی، نویسنده، شاعر و کلانتر شهر تهران بود و در نقاشی و خوشنویسی نیز مهارت داشت. وی در شعر به سهیل تخلص می‌کرد.

مهم‌ترین اثر وی کتاب مرآة القاسان (تاریخ کاشان) در بیان اوضاع اجتماعی عهد قاجار است.