این تابلو را  قاسم حاجی زاده در سال 1368 کشیده.

 دختر ناصرالدین شاه سوار بر دوچرخه در آرزوی پرواز بلندی در آینده نزدیک است. چهره مصمم  دختر نشان از اراده قوی وی برای پرواز دارد.