در خبرها آمده است که «علیرغم حذف مجازات... سنگسار برای زنای محصنه توسط قوه قضائیه و جایگزین کردن آن با مجازات "سلب حیات" این واژه دوباره از سوی شورای نگهبان به قانون مجازات اسلامی برگردانده شد.»
 
این خبر برای بسیاری از ما که پیش از این کمپین یک میلیون امضایی را یکی از مهمترین امکان های بهبود شرایط در ایران می دانستیم یادآور درک و برداشت اشتباه ما در گذشته از واقعیت جامعه و دنیای سیاست است. چقدر ساده بودیم که فکر می کردیم اصلاحات کوچک و دم دستی وضعیت ما را بهبود می دهد در حالی که هر روز که می گذرد داشته هایمان نسبت به قبل نیز کم تر و کم تر می شود. سنگسار که هیچ وقت متوقف نشده بود، حالا صریح تر مطرح می شود، دانشگاه ها تفکیک جنسیتی شده اند، به دلایل مختلف خانه نشین شده ایم، مادری بیشتر تبلیغ می شود و ..... چقدر ساده بودیم که فکر می کردیم التماس به این مرجع تقلید به اصطلاح "متجدد" و ملاقات با آن سیاستمدار زندگی ما را متحول می کند اما نمی دانستیم که اگر این همه انرژی را که صرف توجیه خود و دیگران کردیم که اسلام فمینیستی میسر استُ بر روی افشا کردن ضدیت مذاهب با زنان می گذاشتیم حالا متحدان آگاه بیشتری داشتیم. ساده بودیم که فکرمی کردیم تکیه به غیر خود موثرتر از گسترش جبهه ی خودی (زنان) است. اما دیگر ساده نیستیم.

--------------------------
گوش کنید به فایل صوتی زیر در این رابطه