پیش از آن کاندر جهان باغ و می و انگور بود
از شراب ِلایزالی جان ِما مخمور بود