نشسته ای روی نیمکتی وسط میدان Old Town Square شهر پراگ و داری آبجوی سبک و طلایی رنگ Pilsner Urquell را با بطری سر می کشی و سیاحت میکنی جماعت لخت و پتی فتبارك الله أحسن الخالقين را که ناگهان شیخ با اهل بیت محجبه اش از پیش رویت رژه میروند تا آبجوی به اون خوبی را کوفتت کنن!