کلام : روزبه بمانی 
 
با سختی بتها چه باید کرد
با این تشتط ها چه باید کرد
گیرم تفاوت ها نمایان شد
با بی تفاوتها چه باید کرد
با مردمی که سیل را هر سال
بر گردن قسمت می اندازند
دنیایشان را می دهند اما
قبل از دعا یک سد نمی سازند
ما مردمانی عاشق کوروش
ما قوم در تاریخ جامانده
جدا کدام از ما فقط یک بار
یک خط از آن تاریخ را خوانده
تا فخرمان فرهنگ دیروز است
انکار هر یک درد تسکین است
باید پذیرفت این حقیقت را
امروز ما فرهنگمان این است
تا زخم را گردن نمی گیریم
این درد های کهنه پابرجاست
ما بیشتر دنبال توجیهیم
این فرق ما با مردم دنیاست
جدا اگر ما فخر دنیاییم
از مردم دنیا چه باید گفت
من می پذیرم سخت بد بینم
تو جای من از ما چه باید گفت
ما مردمانی عاشق کوروش
ما قوم در تاریخ جامانده
جدا کدام از ما فقط یک بار
یک خط از آن تاریخ را خوانده
تا فخرمان فرهنگ دیروز است
انکار هر یک درد تسکین است
باید پذیرفت این حقیقت را
امروز ما فرهنگمان این است