غربگرا:

 

اصرار محمد رضا شاه بر گسترش اسلام، خشم مردم بی‌علاقه به مذهب و گریزان از روحانیت را سبب شد. روشنفکران، نویسندگان و شعرا بارها بدلیل اعتراض به اسلامگرایی شاه به زندان افتاده و سانسور شدند و هر پژوهشگر بی‌طرفی می‌تواند نمونه‌های بسیاری از اعتراضات آن زمان آنان به اسلامگرایی را در میان آثار و نوشته‌هایشان بیابد.

برو به آدرس