وبلاگ دلقک ایرانی:

1- مرگ هوگو چاوز مثل همۀ مرگ های ناشی از سرطان بسیار دردناک و سخت و بهمین علت تلخ بود. به خانواده اش و ملت دوستدارش باید تسلیت گفت بدون دخالت سیاست در وهلۀ نخست. اما واکنش مزخرف و خرافی احمدی نژاد چه در صدور آن پیام پیامبرانه اش و چه بدتر از آن اعلان عزای عمومی در ایران؛ نباید ما را غافل کند از واکنش مزخرفتر آخوند های متحجر به این اقدام. زیرا بالاخره باید بین آن مزخرف و این مزخرفتر به دومی بیشتر بها بدهیم در جیغ بنفش روحانیت گیرافتاده در دستان پسر محبوب خامنه ای.

2- این قبیل اقدامات احمدی نژاد نه گمانم که بتواند پروژۀ فروپاشی جمهوری اسلامی را تکمیل کند در 100 روز باقی مانده؛ هرچند که خامنه ای را بازهم بیشتر تحت فشار الیگارشی قرار خوا

برو به آدرس