دیروز دختر آیت الله کمال فقیه ایمانی، بانو مریم فقیه ایمانی در کنار  بانو ریتا جهانفروز، خوانندۀ ایران زادۀ اسرائیل (عکس ↑)، در تل آویو به دیدار رئیس جمهور پیشین اسرائیل جناب شیمون پرس رفتند. (ویدیو↓).

پرزیدنت پرس خطاب به این دو بانوی اصفهانی گفت:

"ما نمیدانیم چرا ایران علیه ماست، ما علیه ایران نیستیم، حقیقت آنست که پادشاه ایران کورش کبیر اولین صهیونیست بود. در گذشتۀ بسیار دور، او به رهبران یهودیان ندا داد که با افراد خود به سرزمین خود اسرائیل بازگردید..."

باشد روزی رسد که نفرت کور بسیار زیانبار و بی دلیل تزریق شده به برخی ایرانیان جای خود را به واقعیت گرایی تاریخی دهد.

 

دور نیست، رهایی اصلاً دور نیست.

"تنها حقیقت است که رهایی میبخشد"

 

تبریک