۸ اجرای صوتی از حماسه‌های شاهنامه.

هفت خان اسفندیار:

نبرد رستم و اسفندیار:

فریدون:

ضحاک و کاوۀ آهنگر:

نبرد رستم و کاموس کشانی:

نبرد رستم و خاقان چین:

رستم و سهراب:

سرگذشت رستم و برزو: