پاک نمودیم این مقاله را در این روز میمون، بعنوان اعتراض به یهودیان ایرانی-نمای فاسد و معلوم الحال و بی شرم که در این تارنما و تمام تارنماهای دیگر وطنفروشی میکنند و به مقدسات و فرهنگ ایرانی توهین کرده و از ماتحت رژیم صیهونیست تغذیه مینمایند. تا باشد وطن ما ایران از دست اشرار ادیان پنجگانه نجات یابد و پوزه دشمنان ایران بخاک مالیده شود.