شعارهای سیاسی بر روی دیوار در نقاط مختلف ایران - در مهر و آبان ۱۴۰۱

Slogans on the walls in various cities in Iran. Septemner/October 2022.

نمایش گالری در اندازه بزرگ