تازه ترین کارهای کاریکاتوریست ها درباره قیام مردم. مجموعه طرح های گذشته اینجا (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷)

Latest cartoons around the world in response to the uprising in Iran. Previous collections here (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

نمایش گالری در اندازه بزرگ