پایگاه های خبری بسیاری گزارشی تحت عنوان "خوشکوشک پس از 14 سال: نوریزاده درباره قتل فرخزاد پاسخ دهد" از صفحه ی فیس بوک اکبر خوش کوشک منتشر کرده است. در این گزارش سه مسئله اصلی وجود دارد. اول: ارتباط ویژه نوری زاده با وزارت اطلاعات. دوم: دروغگویی های نوری زاده درباره قتل فرخزاد و در نهایت
قتل سعید امامی (به گفته ی خوش کوشک: تسویه)

خوشکوشک که چند روز قبل نیز در صفحه فیسبوک خود به صورت سربسته و مبهم، نوری زاده را به پرسش و پاسخ در این زمینه فراخوانده بود، این بار با خطاب قرار دادن او با صراحت بیشتری نوشت: «بالاخره من آن زمان که در وزارت اطلاعات بودم ارتباط خوبی داشتیم. شما نامه ای نوشتید برای بازگشت به کشور، قرار شد صداقت خود را ثابت کنید. شما هم قول همکاری دادید. یک: کمک کردن برای بازگشت آنان که می خواهند بازگردند. دو: اخبار گروه های معارضه که علیه جمهوری اسلامی کارهای سیاسی می کنند. سه: اخبار از نظریات کشورهای خلیج فارس خصوصا عربستان سعودی.
http://ensafnews.com/index.aspx/n/1976