نعمه شیرازی، رقصنده ایرانی سعی دارد جنبه‌های اعتراضی رقص ایرانی را در تجمعات اعتراضی به نمایش بگذارد

گزارش مهران عباسیان، ایران اینترنشنال