دهكده جهاني

فريدا صبا در گفتگو با هومن فخيمی ، وكيل امور جنائی و تحليلگر سياسی.

موضوع: سقوط سطح گفتمان سياسی اجتماعی جامعه در دياسپورای ايرانی-آمريكايی و تعريف جرم defamation ، زدن تهمت، افترا و تهديد به مرگ  افراد بی گناه در شبكه های اجتماعی و عواقب قانونی آن و  حادثه اخير  يورش گسترده به موسسه  خيريه خوشنام " آی اس سی سيی"  و "موسسه محك " موسسه خيريه كودكان مبتلا به سرطان"