فریاد مرگ بر دیکتاتور به خیابان جمهوری تهران رسید. تعدادی از شهروندان در حمایت از مردم خوزستان به خیابان آمدند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. همزمان، خبرهای رسیده از ادامه سرکوب در خوزستان حکایت دارد.

گزارشی از مجتبا پورمحسن