بی بی سی: «اجماع جهانی براین است که وضع زندگی قابل برگشت به پیش از ویروس کرونا نیست و باید به دنبال یک قرار داد اجتماعی جدید باشیم». این گفته نادره شاملو مشاور ارشد سابق بانک جهانی در گفت وگو با عنایت فانی در برنامه به عبارت دیگر است. از خانم شاملو پرسش شد که اقتصاد جهانی چگونه خود را از عواقب همه گیری ویروس کرونا نجات خواهد داد؟ آیا اقتصاد بعد از فراگیری کووید ۱۹ همان شکل و شمایل گذ شته را خواهد داشت؟ و سرنوشت زنان در بازار کسب و کار چگونه خواهد بود؟