بی بی سی: در هفته ای که گذشت، پرونده متهمان بانک سرمایه به دادگاه رفت. مدیران سابق بانک سرمایه به هزاران میلیارد تومان 'خیانت در اموال صندوق ذخیره فرهنگیان' متهم شدند. این پرونده یکی از دهها نمونه دادگاه های فساد اقتصادی است که حالا دیگر خبرهایی آشنا در ایران است. در این برنامه درباره این پرونده خاص صحبت کنیم، گرچه پرونده های مشابه کم نیستند. مهمانان: عبدالرضا احمدی، پژوهشگر مالی و مسئول پروژه فسادبان محمدجواد شعله سعدی، کارشناس حقوق تجارت بین‌الملل، کیوان حسینی، بی بی سی. مصاحبه با: مهرداد وهابی، استاد اقتصاد دانشگاه پاریس سیزده.