کمپین حقوق بشر در ایران: از آزادی معلمان زندانی و افزایش حقوق و دستمزد تا ایمنی مدارس و رفع تبعیض از سیستم آزموشی و دفاع از تحصن و تشکل یابی به عنوان یک حق مسلم: مطالبات صنفی را به رسمیت بشناسید. بیشتر بخوانید در:https://persian.iranhumanrights.org/1397/07/iranian-teachers-strike-2018/