سکسکه عنوان مجموعه شعر صوتی-تصویری از علی عبدالرضایی ست که دارد طی پروسه‌ی انتشار می‌کند. در این کتاب شاعر تمام نشانه‌های نمادین و قراردادی را از زبان حذف کرده و اساسن بر نشانه‌های شمایلی و آوایی تأکید دارد. در شعر بالا سرفه‌های خشکی که معمولن صدای «که» می‌دهد فرمی صوتی-گردابی ایجاد کرده و چون هیئتی قابل درک‌تر دارد فعلن برای معرفی این ناکتاب که انتشارش مملو از ریسک‌ست در نظر گرفته شده