عمومی

دنبال کن


عضو از ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

kalej: سکترهای رسانه‌ای و اعدام سکتاریستی مختاری

Poetry Internatinal Web: بیست شعر علی عبدالرضایی در سایت جهانی شعر ( انگلیسی و فارسی)

Inetrnational poetry web: ویژهنامه کالج شعر عبدالرضایی در سایت جهانی شعر

akhbare-rooz: سینماگرها این کارمندانِ حکومت در انتخابات

kalejsher: کتاب کارناوالهای انتخاباتی امروز منتشر شد

akhbare-rooz: دریا آرام نمی گیرد مگر لکه‌ی خمینی پاک شود از ماه

akhbare-rooz: انتخابات و سیطره کیچ ها

youtube: لیلاو

youtube: علفزار گریان

youtube: عشق تبلیغاتی

بیشتر