سرود کمپين جنبش زنان  ایران
 
سروده : مازيار سميعی 
تنظيم آهنگ : ثمين باغچه بان
خوانندگان : شيرين اردلان و آزاده فرامرزی