برای دکتر محمد مصدق  - شعر مهدی اخوان ثالث با آهنگی از استاد مجید درخشانی و صدای پوریا اخواص.