همیشه ، غرب را متهم به استفاده ابزاری از زنان برای تبلیغات می کنند ! نمی دانم پس چرا خدا در کتابش « قرآن » برای تبلیغ بهشت همواره از زنان استفاده کرده است ؟!