بسیاری از ملت ها از حکومتی که انتخاب نموده اند راضی نیستند..چاره کار این است که حکومتها ملتشان را انتخاب کنند.