اگر مگس در گلوى "روزه دار" برود، چنانچه به قدرى پايين رود که به فرو بردن آن خوردن نمى‏گويند، لازم نيست آن را بيرون آورد و روزه او صحيح است، واگر به اين مقدار پايين نرود، بايد آن را بيرون آورد، اگرچه موجب شود که قى کند و روزه ‏اش باطل شود، و چنانچه فرو برد روزه ‏اش باطل مى‏شود، و بنابر احتياط واجب بايد کفاره جمع بدهد.