صحنه هايى از مراسم نوروزی در اطراف مريوان در استان کردستان.