شاه؛ جز تروریستها و مارکسیست‌ها در ایران زندانی سیاسی نداریم

روزنامه اطلاعات – ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۴ خورشیدی