در یک نسخه از شاهنامه‌ی فردوسی چاپ شده در ۱۹۱۳ میلادی (۱۲۹۲ خورشیدی) در هند، در انتهای کتاب، اسامی افرادی که کتاب را پیش‌خرید کرده‌اند، به همراه تعداد نسخ و محل سکونت ثبت شده است.

به اسم افراد و محل سکونتشان توجه کنید، چهار صفحه‌ی اول لیست پیوست شده است.