لیبرال دموکراسی:

جمهوری اسلامی و مردم مخالف آن فرصت و شرایطی را به وجود آورده‌اند که با توجه به بحران‌های داخلی و منطقه‌ای و جهانی، آلترناتیو عملاً موجود می‌تواند از آن برای پس گرفتن ایران استفاده کند.

برو به آدرس