آوای تبعید:

«تبعیدی فقط آن کس نیست که از زادبوم خویش تارانده شده باشد»

با مقاله هایی در عرصه ادبیات و فرهنگ، همراه با پانزده شعر از پانزده شاعر در تبعید/ مجید نفیسی

این شماره ارا دانلود کنید.

Avaetabid.com

برو به آدرس