لیبرال دموکراسی:

وقتی مدیریت توئیتر حساب کاربری رئیس‌جمهور آمریکا را که در انتخاباتی دمکراتیک به قدرت رسیده و می‌تواند در انتخاباتی دیگر آن قدرت را از دست بدهد، حذف می‌کند، اما حساب‌‌های امثال رهبر و زمامداران رژیمی که متهم به جنایت علیه بشریت است همچنان به زبان‌های مختلف به تبلیغات مشغولند، از کارمندان این شرکت‌ها و پیمانکارانشان چه انتظاری می‌توان داشت که به خاطر پول یا عقیده سیاسی دست به حذف مطالب و یا حساب‌های کاربری مخالفان رژیم نزنند؟!

برو به آدرس