لیبرال دموکراسی:

آی شمایی که خود را امن‌وامان می‌دانید و پشت سپر قانون مذهبی خود را پنهان کرده‌اید تا زحمت نگاه کردن به پرتگاه میان انسان و خدا را به خود هموار نکنید! بله شما زمین محکمی زیر پایتان دارید، درحالی‌که ما در میان زمین و آسمان معلقیم ولی در همان حال به اعماق بی‌کران چشم می‌دوزیم. ولی ما این ناامنی سرگیجه‌آور و فقر خود را با آن امنیت و فراوانی شما عوض نمی‌کنیم! زیرا برای شما خدا کسی ست که یک‌بار خلقت را انجام داده و دیگر نمی‌دهد، ولی برای ما خدا کسی ست که کار خلقت را هرروزه از نو آغاز می‌کند. ازنظر شما خدا کسی ست که یک‌بار و نه بیشتر خود را آشکار کرده است، ولی از دید ما او از درون بوتۀ شعله‌ور امروز سخن می‌گوید و از درون آشکارگی‌هایش در اعماق قلب ما که عظیم‌تر از هر کلامی ست. ما ارادۀ او را در قلمرو بی‌زمانی و ابدیت می‌دانیم؛ در محدودۀ زمانمند، این ما هستیم که به خودفرمان می‌رانیم. ما ابتدا باید عمل کنیم و سپس دریافت کنیم: حاصل اعمال خود را.

برو به آدرس