روشنفکر:

روشنفکر و روشنفکری از نگاه شما چه تعریفی دارند؟

راستش را بخواهید من هرگز فکر نمیکردم که در برابر این سوال قرار بگیرم. چون این سوال را معمولا کسانی پاسخ میدهند و یا از کسانی میپرسند که «روشنفکر» شناخته شده اند هم در نزد دیگران و هم در چشم خودشان.

برو به آدرس