وبلاگ امیر فطانت:

تصور میکردم با نوشتن کتاب یک فنجان چای همه چیز پایان یافت اما به نظر میرسد که این مقاله نقطه پایانی است.

 

برو به آدرس