خبرگزاری نیمه رسمی‌ دولتی: سنتر‌سیفون - مدرن‌ترین تکنولوژی غنی سازی هسته‌ای ساخت مجتمع صنعتیِ سپاه خ.ل.ا. و با همکاری سازمانِ اتمی‌ فاضلاب تهرانِ بزرگ با حضور مقاماتِ بلند پایه مملکتی در تنگ گاه امروز وارد مرحله بهره برداری قرار گرفت. به کوری چشمِ اسرائیل و آمریکا سیفون، سیفون تا غنی سازی ۹۰ درصدی!!!