مستند زیر، «پسر را ببین، پدر را تصور کن»، در مورد جانباز جنگی که جراحات هولناکی از ناحیۀ صورت متحمل شده، ۲۸ مهر امسال، یعنی در بحبوحۀ برانگیخته شدن افکار عمومی بخاطر اسیدپاشی بر روی زنان در اصفهان، توسط خبرگزاری فارس منتشر شده است.  در ابتدای فیلم تشبیهاتی، از زبان "مردم کوچه و بازار"، بین چهرۀ این قربانی جنگی و قربانیان اسیدپاشی متصور می شوند.

آیا این نمونۀ دیگری از سوء استفادۀ تبلیغاتی از قربانیان جنگ ایران و عراق هر موقع که سیاستهای جمهوری اسلامی، همچون قانون گذاری در حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر و اسیدپاشیهای همزمان بر روی زنان، باعث به نمایش گذاشته شدن چهرۀ کریهی از آن حکومت در اذهان عمومی می شوند، نیست؟  زیاد هم راجع به ترویج وحشیانۀ زن ستیزی در نظام مقدس زر نزنید، چون خون شهدا پایمال می شود!