روز زن برهمه جهانیان شاد باد:
از توجه شما به این سروده ها سپاسگزارم. هرچه ما از حقوق خویش آگاه تر باشیم انگیزه ی قوی تری برای دفاع از آنها خواهیم داشت.   تسلط آخوندان نادان بر کشور و مردم ما حاصل عدم آگاهی عمومی و خرد ورزی نکردنمان میباشد.  بنا براین نقش آگاه شدن و آگاه کردن درآزاد سازی کشور و به آسایش رسیدن ملتمان انکار کردنی نیست.  از اینرو دراین برهه از زمان وظیفه ی همه ی ما میباشد که مطالبی را که سودمند تشخیص میدهیم هرچه میتوانیم پخش کنیم و درمورد آنها با خویشان و دوستان به صحبت بنشینیم.

خوشبختانه ما بسیاریم و مصرانه میخواهیم به قرنها سلطه ی عاملان جهل و ذلت بر کشورمان و بویژه ستیزه گری با زنانمان،  یعنی نیمی از جمعیت  کشور و مردم جهانُ پایان دهیم . پیروزی با ما خواهد بود.   با احترام - داریوش دهقان

زن از دیدگاه ایرانی – سروده های دکتر داریوش دهقان

www.youtube.com/watch?v=P0IJ1EN12o0

زن از دیدگاه ایرانی – سروده های دکتر داریوش دهقان

www.youtube.com/watch?v=P0IJ1EN12o0