مثل این که اینجا بجز اخبار مربوط به آمریکا و اسراییل هیچ خبر دیگه ی برای ایرانیان عزیز مهم نیست...

من هم که حوصله ندارم در این مورد توضیح بدم

فقط خبر دادم که برید خودتون بخوانید

امیدوارم که شایعه باشه، ولی‌ مثل این که واقعیت داره