از صفحه فیسبوک شادی یوسفیان. پروژه بچه‌های آنتن و جی ار، برای جانباختگان انتخابات 88 این هفته در آنتن.

نمایش گالری در اندازه بزرگ