تولید کننده: سیمای حمهوری ایران
مهمان برنامه: دکتر اکبر کرمی
مجری: کوروش پارسا