بی بی سی: نزدیک به هزار سال پیش گروهی از بازرگانان ماجراجو از استان فارس و از راه دریا به به شرق آفریقا رفتند. این گروه که از آنها در تاریخ نامی برده نشده، مانند کریستوف کلمب (کاشف آمریکا) قصد در کشف و ارشاد مردم در سرزمینهای ناشناخته داشتند. آنها که در آفریقا چندصد سال ‘دولت زنگی’ را تشکیل دادند، پایتختی در تانزانیای امروز ساخته و جزیره زنگبار را مرکز تجارت و زندگی خود قراردادند. اکنون نسل‌های بعد به نام شیرازی ها بعنوان قشر گزیده جامعه در زنگبار و تانزانیا و آفریقای شرقی زندگی و حتی سنت‌های نوروزی‌شان را در تابستان برگزار می‌کنند. این برنامه نتیجه پژوهش‌های چند ساله علی عطار تهیه کننده بی بی سی است که همراه با بهزاد بلور به جستجوی کشف واقعیت‌ها می‌روند.